Òrgans Socials

Assemblea: És l’òrgan sobirà de l’Entitat i li correspon l’elecció dels membres que hagin d’integrar la Junta Directiva, l’examen i aprovació de la seva gestió, aprovar els Estatuts i Reglaments, aprovar la creació i/o la modificació de Prestacions i Serveis, fixar les derrames anuals i les quotes trimestrals, etc. Tot mutualista té dret a participar en l’Assemblea, la qual es pot convocar en sessió Ordinària o Extraordinària.

Junta Directiva: Li correspon el govern, la direcció i l’administració de la Mutualitat; i està formada per: President, Vice-president, Tresorer, Secretari, Vice-Secretari, i un nombre de Vocals no inferior a 4 ni superior a 9.

Comissió de Control: Formada per tres associats que no formin part de la Junta Directiva i elegits per l’Assemblea General, li correspon verificar el funcionament financer de la Mutualitat.

Servei d’Atenció al Client