Dades del propietari de la web:

 • RAÓ SOCIAL: MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS
 • CIF: V25019266
 • ADREÇA POSTAL: SANT AGUSTÍ 25 25700, LA SEU D’URGELL (LLEIDA)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: laseu@mutuaaltpirineu.com
 • TELÈFONS: 973 360 290
 • REGISTRE MERCANTIL: tomo 35, foli 165, fulla L-588 i inscripció 13ª
 • OBJECTE PRINCIPAL: Mútua

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS amb CIF V25019266 y domicili social situat a SANT AGUSTÍ 25 25700, LA SEU D’URGELL (LLEIDA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS té previst realitzar:

Tractaments realitzats
1. Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

2. Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

3. Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A mes, s’informa que la base legitimadora de la cessió es complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

4. Accions Comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat Tipologia de Dades: Dades merament identificatives cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfil: No es preveuen

5.Gestió de sol·licitud de proves

Finalitat: Gestionar les sol·licituds de proves adreçades a l’entitat Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

6.Gestió de sol·licitud de visita

Finalitat: Gestionar les sol·licituds de visita adreçades a l’entitat Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Tanmateix, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-se per escrit a:

PRIDATECT, S.L. – Avinguda Josep Tarradellas 8-10, 5è-4t – 08029 Barcelona; o a l’adreça de correu electrònic: legal@pridatect.com .

Drets dels interessats

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS informa als Usuaris que, podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

1. Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen de dites dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

2. Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
3. Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
4. Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
5. Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
6. Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS.

 • Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:
  Presentació d’un escrit a l’adreça SANT AGUSTÍ 25 25700, LA SEU D’URGELL (LLEIDA) (a l’atenció de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS) o bé a través del correu electrònic laseu@mutuaaltpirineu.com.
 • L’escrit enviat pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir amb els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix medi, de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre medi vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el que es sol·licita la informació a la que es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, sols la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se l’indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la que té que enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol medi que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU MPS es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de forma que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

DARRERA ACTUALIZACIÓ: 23 de novembre de 2023