MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS (en endavant l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d’aquest deure i compromís, s’ha incorporat el Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, firma especialitzada i líder en Compliment Normatiu i Protecció de Dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).
Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable/Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD):

 • Identitat: MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS
 • Adreça/C. P.: C/Sant Agustí, 25 – 25700 La Seu d’Urgell
 • Telèfon: 973 36 02 90
 • Correu electrònic: laseu@mutuaaltpirineu.com
 • Dades de contacte del DPD: 902 877 192 / dpd.cliente@conversia.es
 • Canal de Protecció de Dades: codietic@mutualitats.cat

Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis/productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis/productes contractats.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per les finalitats anteriors, tot ell sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets (veure apartat específic).

 • Criteris de conservació de les dades
 • Gestió de serveis/productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció dels quals sigui necessària, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. Al finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que se’n poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de forma que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.
 • Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any; transcorregut dit període, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l’usuari per a qualsevol mitjà, es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per la que van ser recaptats.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat disposició legal o consentiment explícit de l’interessat/da.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionats i necessaris per la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en el nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT – línia

L’Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de Dades s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar-se i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.

Les dades d’accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l’inici de la present política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb la Responsable de Protecció de Dades (RPD) en l’adreça, de la mateixa indicada a l’inici de la present política.