La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 75 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre, a prop d’un milió de persones, el 17% de la població de Catalunya.
La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, sobre mutualitats de previsió social, atribueix a la Federació amb caràcter general la representació i la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català. Aquesta llei està dictada en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre el mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

ITrobadadeMutualitatscatalanes

Descarrega’t el pdf